Modele sadownictwa konstytucyjnego

Sposób działania oraz Organizacja Sądu Konstytucyjnego jest określona w jego regulaminie. Zgodnie z art. 163 Konstytucji w skład Sądu Konstytucyjnego wchodzi 9 sędziów, wybieranych na wniosek prezydenta, przez Zgromadzenie Narodowe w sposób określony przez ustawę. Kandydaci powinni być ekspertami prawnymi i mieć pomyślnie 40 lat. [15] W skład Sądu Konstytucyjnego wchodzi 12 sędziów powoływanych dożywotnio przez Króla z Listy kandydatów Parlamentu wybranych przez izbę reprezentantów Albo Senat. Lista Musi być zatwierdzona większością 2/3 głosów. Kandydaci Muszą mieć co najmniej 40 lat i mogą pełnić funkcję w Sądzie Konstytucyjnym do ukończenia 70 Roku życia [17]. Modèle Amerykański nazywany jest również zdekoncentrowaną kontrolą konstytucyjności prawa. W stanach Zjednoczonych instytucja ta nazywa się examen judiciaire. Kontrola konstytucyjności ma tu Charakter zdécentralizowany, wzgl, NY i konkretny [8]. Z wnioskiem do Sądu Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności funkcijas Może wystąpić Każdy KTO wykaże Swss interes prawny.

Belgijski Sąd Konstytucyjny Działa na podstawie art. 141 Konstytucji Królestwa belgii, natomiast jego skład, właściwości, a także tryb funkcjonowania określa Ustawa z dnia 6 Stycznia 1989 r. o Sądzie Konstytucyjnym. Sądowi Konstytucyjnemu Bośni i Hercegowiny został poświęcony art. VI Konstytucji. Na jego podstawie Można wyróżnić kompetencje Sądu: Artykuł 160. Konstytucji Słowenii określa jakie Funkcje spełnia Sąd Konstytucyjny. Zgodnie z tym artykułem Sąd decyduje: Instytucja sądowej kontroli konstytucyjności prawa występuje w dwóch zasadniczych odmianach: amerykańskiej i Europejskiej.

W systemie amerykańskim (starszym, występującym w wielu krajach zaliczanych do tradycji common law) Kontrola konstytucyjności sprawowana jest przez Sądy powszechne. W modelu europejskim Kontrola powierzona Zostaje wyodrębnionemu sądowi konstytucyjnemu. Są à Sądy specjalne, uznawane za jeden z centralnych organów państwa. Podstawową ich kompetencją jest badanie zgodności z normami konstytucyjnymi Norm prawnych niższego rzędu-Norm ustawowych i podustawowych (NP. rozporządzeń) [1] [2]. Wiele krajów (szczególnie AMERYKI Łacińskiej) przyjęło modèle mieszany kontroli konstytucyjności prawa. W modelu tym kontrolę sprawuje odrębna Izba Sądu najwyższego [3]. W wersji niemieckiej Kontrola konstytucyjności jest konkretna.

Obywatele, którzy czują, że ich Podstawowe prawa je Wolności zostały naruszone i którzy wyczerpali droge sądową Przed sądami powszechnymi, mogą wystąpić ze skargą konstytucyjną do Sądu Konstytucyjnego, qui zbada konstytucyjność funkcijas prawnego, na podstawie którego Sąd podjął decyzję. Warunki skargi konstytucyjnej są wyraźnie sprecyzowane i składana jest Ona najczę za pośrednictwem Sądu powszechnego lub najwyższego.